Arnhem IV

Posted on December 23, 2012

Along the quai of the Rhine at Arnhem.